Translate

2017/07/26

【奇蹟課程,練習手冊】〈第282課〉今天,我不再害怕愛了


奇蹟課程,練習手冊】〈第282課〉今天,我不再害怕愛了

【奇蹟課程,練習手冊】〈第282課〉今天,我不再害怕愛了
【奇蹟課程,練習手冊】〈第282課〉今天,我不再害怕愛了
【奇蹟課程,練習手冊】〈第282課〉今天,我不再害怕愛了

..............................................................................................................

1.今天,只要我真的明白了這一句話,救恩就會傳遍整個世界。這一句話表示我決心恢復清明的神智,接受上主親自創造的我
,祂是我的天父以及生命源頭。這一句話表示我決心不再沉睡於死亡的夢魘,讓真理永遠活在愛的喜悅裡。這一句話表示我決
心悟出我的自性,祂是上主所創造且深愛的聖子,也是我永恆不變的本來面目 。


2.天父,祢的聖名就是愛,聖愛也是我的名字。這是終極的真相。這一真相豈會因為我為它套上其他名字就改變了它的內涵?
恐懼的名字不過是一個錯誤罷了。願我今天不再害怕這一真理。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw