Translate

2017/06/20

【奇蹟課程,練習手冊】〈第253課〉我的自性是宇宙的主人


奇蹟課程,練習手冊】〈第253課〉我的自性是宇宙的主人

【奇蹟課程,練習手冊】〈第253課〉我的自性是宇宙的主人
【奇蹟課程,練習手冊】〈第253課〉我的自性是宇宙的主人
【奇蹟課程,練習手冊】〈第253課〉我的自性是宇宙的主人

..............................................................................................................

1.任何事情未經我的許可,是不可能發生在我身上的。即使在這世上,我仍是自己命運的主人。一切經歷都是出自我的欲求。
未發生的事,則是我不想要發生的。我必須承認這一點。我才能由我營造的世界邁向我創造的一切,這一創造乃是我的願心所
生的子女,我的神聖自性終將與它們以及我的造物主一起在天堂團聚。


2.祢是自性,自性就是祢創造的聖子,他會效法祢繼續創造,且與祢合一。我的自性統治著整個宇宙,祂不過是祢的旨意與我
的意願的完美結合;我的願心樂於提升自己,一直延伸到祢的旨意那裡。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw